خرید روسری همسايه ايران، در رده هفدهم اقتصاد جهان

تركيه جايگاهش را در ميان قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي جهان همچنان حفظ كرده و در رده هفدهم اقتصاد جهان جاي گرفته است.

به گزارش ايسنا، بنا بر آمار موجود پيش‌بيني مي‌شود تركيه در سال 2008 ميلادي در رده پانزدهم و در سال 2011 ميلادي در رده شانزدهم برترين اقتصادهاي جهان قرار گيرد.

بنا بر برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول، توليد ناخالص ملي تركيه در سال 2013 ميلادي، به يك تريليون و 311 ميليارد دلار خواهد رسيد.

در فهرستي كه از سوي اين صندوق براي سال 2013 ميلادي تهيه شده، ايران پس از تركيه در رده هفدهم قرار دارد.