خرید روسری اعلام اصلاحات دفترچه فراگير كارشناسي ارشد

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور اصلاحيه دفترچه نوبت هفتم دوره‌هاي فراگير كارشناسي ارشد را اعلام كرد كه براساس آن در صفحه 8، رشته جغرافياي طبيعي- اقليم شناسي در برنامه‌ريزي محيطي، درس مكتب‌هاي جغرافيايي، منبع سوم جغرافياي كاربردي و مكتبهاي جغرافيايي، فصل آخر (صفحات 172 تا 203) صحيح مي‌باشد. به گزارش ايسنا، در صفحه 8، شته جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، درس جغرافياي طبيعي شهر(1) ژئومورفولوژي، نبع اول ژئومورفولوژي شهري كل كتاب و منبع دوم The urbon Environment صفحات 93 تا 126 صحيح مي‌باشد. در صفحه 9، رشته حقوق خصوصي، درس حقوق تجارت، كتاب محمد صفري كل كتاب و از كتاب دكتر حسني مبحث شانزدهم (سفته) – مبحث هفدهم (برات) – مبحث هجدهم (چك)- مبحث نوزدهم (مرور زمان) صحيح مي‌باشد. در صفحه 12، رشته علوم قرآن و حديث، درس علوم قرآني (1)، كتاب علوم قرآني- تأليف محمدهادي معرفت- چاپ مشترك انتشارات سمت و تمهيد مورد نظر مي‌باشد.