خرید روسری برگزاري نشست خليج‌فارس در دانشگاه دورهام

شرکت‌کنندگان در همايش دو روزه خليج‌فارس در دانشگاه «دورهام» انگليس، با بررسي تاريخچه خليج فارس، بر اهميت اين منطقه و قلمرو ايراني بودن آن از هزاران سال پيش تأکيد کردند.
به گزارش واحد مرکزي خبر، قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، در مراسم پاياني اين نشست گفت: خليج فارس به عنوان يکي از مهمترين آبراهه‌هايي که در عرصه شناخت و تحولات پيچيده جوامع انساني از دوره باستان تا به امروز نقش اساسي داشته است، بايد به عنوان ميراثي جهاني به ثبت برسد.
وي افزود: مقدمات تهيه پرونده ثبت خليج‌فارس در سازمان ميراث فرهنگي به طور جدي پيگيري مي‌شود و اميدواريم در دومين همايش بين‌المللي خليج فارس که در دانشگاه هاروارد آمريکا يا سيدني استراليا برگزار مي‌شود، اين موضع محقق شود.
در کنفرانس خليج‌فارس که در دانشگاه دورهام انگليس برگزار شد، انديشمنداني از کشورهاي ايران، آمريکا، استراليا، انگليس و ايتاليا حضور داشتند.