خرید روسری نگارش تاریخ قدس برای کودکان

به گزارش مهر، دبیرکل کمیته ملکی امور قدس از تعدادی از نویسندگان ادبیات کودک خواسته است که کتابهای داستان مصور برای کودکان بنویسند.

وی از نویسندگان خواست که تاریخ قدس را از 5 هزار سال پیش تاکنون در این کتابها روایت کنند تا مفهوم قدس در قلبها و ضمیر کودکان تثبیت و تحکیم یابد. قرار است این داستانها به زبانهای عبری، انگلیسی و فرانسه ترجمه شوند.