خرید روسری واگذاري صدورپروانه گلخانه‌هابه نظام مهندسي

صدور پروانه‌هاي تأسيس و بهره‌برداري مجتمع‌هاي گلخانه‌يي و واحدهاي توليد و پرورش قارچ خوراکي در راستاي کاهش تصدي‌گري دولتي و واگذاري کليه امور مربوطه، به سازمان نظام مهندسي واگذار شد.

به گزارش ايسنا، به دنبال ابلاغ دکتر جهانسوز، معاون توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي به سازمان‌هاي جهاد کشاورزي سراسر کشور، انجام تشريفات صدور موافقتنامه اوليه پروانه تأسيس و بهره‌برداري، توسعه، بهسازي و نوسازي، تغيير کشت مجتمع‌هاي گلخانه‌يي و واحدهاي توليد و پرورش قارچ خوراکي و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات مصرح در نظام گلخانه‌يي کشور، به سازمان نظام مهندسي تفويض شد.