خرید روسری 3 گزينه پيشنهادي رياست ديوان محاسبات

سه گزينه پيشنهادي براي رياست و سه گزينه پيشنهادي براي دادستاني ديوان محاسبات به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي معرفي شدند.

به گزارش خبرگزاري فارس، كميته هفت نفره‌اي از سوي اين كميسيون مسئول بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي داوطلبان رياست و دادستاني ديوان محاسبات هستند. اين كميته پس از بررسي، امروز در جلسه‌اي رحماني فضلي، پاك نهاد و صادقي مقدم را به عنوان گزينه هاي پيشنهادي براي رياست ديوان محاسبات و شافعي، عربيان و كريمي را به عنوان گزينه‌هاي پيشنهادي براي دادستاني اين ديوان به اعضاي كميسيون معرفي كرد.

در جلسه بعدي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، براي انتخاب نهايي رئيس و دادستان ديوان محاسبات از اعضاي كميسيون راي گيري خواهد شد.
بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، تعيين رئيس ديوان محاسبات و دادستان اين ديوان به عهده كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس است كه به پيشنهاد كميته بررسي كننده و با راي اعضاي كميسيون، ‌انتخاب مي شوند.

ديوان محاسبات از نهادهاي نظارتي قوه مقننه است كه وظيفه‌اش بررسي عملكرد مالي دستگاه‌هاي دولتي است كه بر اساس قانون بودجه ساليانه به آنها بودجه اختصاص داده مي شود.