خرید روسری فردا،اولين مجمع‌عمومي فراكسيون اصولگرايان

عضو شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان گفت: نخستين مجمع عمومي اين فراکسيون در مجلس هشتم دوشنبه اين هفته برگزار مي‌شود.محمدرضا ميرتاج الديني روز يکشنبه در گفت‌وگو با ايرنا افزود: عضوگيري از نمايندگان براي فراکسيون اصولگرايان به طور رسمي با توزيع فرم هايي از فردا آغاز مي شود.ميرتاج‌الديني تصريح کرد: در اين نشست همچنين در خصوص تشکيل کميسيون وي‍ژه طرح تحول اقتصادي بحث و تبادل نظر صورت گرفته و افراد پيشنهادي فراکسيون براي عضويت در اين کميسيون انتخاب مي‌شوند.نماينده تبريز در ادامه انتخاب نمايندگان پيشنهادي فراکسيون اصولگرايان براي حضور به عنوان ناظر مجلس در مجامع دولتي و شوراها را از ديگر تصميماتي دانست که در اولين نشست مجمع عمومي فراکسيون اتخاذ مي‌شود.وي خاطرنشان کرد: موضوع تصويب اساسنامه فراکسيون اصولگرايان و تعيين هيات رئيسه و شوراي مرکزي دائمي آن نيز پس از تعطيلات دو هفته‌اي مجلس شوراي اسلامي صورت خواهد گرفت.