خرید روسری در ايران فقط بي‌نظمي نظم دارد

يكي از بينندگان «» با انتقاد از سازمان تأمين اجتماعي آورده است: ده سال پيش، تأمين اجتماعي قانوني را وضع کرد با اين عنوان که هر شخصي که بالاي پنجاه سال سن داشته باشد، مي‌تواند خود را بيمه کند و پس از ده سال پرداخت حق بيمه، بازنشسته مي‌شود. با اين قانون، مادرم را بيمه آزاد کرديم. چون پدرم در قيد حيات نبود، مادرم کار مي‌كرد. خلاصه ده سال گذشت و براي کارهاي بازنشستگي به سازمان تأمين اجتماعي رفتم، ولي پاسخ اين بود كه آن قانون، براي آن سال‌ها بود و هم‌اكنون عوض شده و شما بايد پنج سال ديگر حق بيمه پرداخت کنيد.حال پرسش اين است که آيا ما که با آن قانون، شروع به پرداخت حق بيمه کرديم (آخرين پرداختي 108000تومان و آن هم هر سه ماه) بايد تقاص اين بي‌قانوني سازمان را پس دهيم؟من و امثال من وظيفه‌مان را که پرداخت حق بيمه به مدت ده سال بود، انجام داديم و من و بسياري از افراد ديگر پشت درب‌هاي سست قانون صف ‌مي‌كشيم، شايد بتوانيم حقي از حقوق قانوني خود را دريافت کنيم! ما مي‌خواهيم با اين پرسش، دست‌كم وزير مربوطه به مجلس فراخوانده شود تا ما پاسخ قانع کننده اي از مجلسيان دريافت کنيم.اينها همه در حالي است كه کارمندان اين سازمان مي‌گويند: مجلس بايد تصويب کند و ما اجرا. با اميد تکرار نشدن بي‌نظمي در قانون.