خرید روسری 29 تير جليلي پيش سولانا مي‌رود

سعيد جليلي و خاورير سولانا نمايندگاه گروه 1+5 روز شنبه 29 تير مذاكرات خود درباره مشتركات دو بسته پيشنهادي را از سر خواهند گرفت.

به گزارش روابط عمومي شورايعالي امنيت ملي، سعيد جليلي دبير شورايعالي امنيت ملي و خاورير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و نمايندگاه گروه 1+5 روز شنبه 29 تير مذاكرات خود درباره مشتركات دو بسته پيشنهادي را از سر خواهند گرفت.
احمد خادم المله سخنگوي دبير خانه شورايعالي امنيت ملي در اين زمينه گفت: سفر جليلي به ژنو در پي استقبال گروه 1+5 از ادامه مذاكرات ايران با سولانا باي گفت و گو درباره مشتركات دو بسته پيشنهادي و به دعوت سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا انجام مي‌شود.

خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا شنبه 25 خرداد به همراه مديران كل سياسي پنج كشور روسيه، چين فرانسه، آلمان و انگليسي به تهران آمد و علاوه بر بسته پيشنهادي كشورهاي گروه 1+5 نامه رسمي سولانا و وزراي خارجه شش كشور و يك نامه غير رسمي به مقام هاي ايران تحويل داد.
وزير خارجه ايران نيز روز جمعه 14 تير پاسخ نامه سولانا و شش وزير خارجه را ارسال كرد، سپس طرفين براي ادامه مذاكرات توفق كردند.
اكثر ديپلمات‌هاي غربي در واكنش مثبت به پاسخ ايران به نامه سولانا و شش وزير خارجه خواستار تداوم گفت و گوهاي سازنده بين طرفين بر اساس مشتركات دو بسته پيشنهادي شدند.