خرید روسری سابقه مبادله اسرا و اجساد بین اسرائيل و لبنان

اسرائیل دست کم از سال ۱۹۸۳ بارها با «دشمنان» عربش دست به مبادله اجساد و اسیر زده است.

سابقه مبادله اسرا و اجساد بین اسرائيل و لبنان :

· ۱۹۸۳- يک سال پس ازجنگ اسرائيل به هدف کشتن ياسرعرفات و چريک های سازمان آزاديبخش فلسطين درلبنان، اسرائيل ۴۶۰۰ زندانی فلسطينی و لبنانی را در برابر شش سرباز اسرائيلی که چهارم سپتامبر ۱۹۸۲ اسير شده بودند، آزاد کرد. اکثر آزادشدگان در نبرد ۱۹۸۲ به اسارت ارتش اسرائيل درآمده بودند.

· ۱۹۸۵-اسرائيل ۱۱۵۰ زندانی عرب را که اکثرا فلسطينی بودند، در برابر دريافت سه سرباز زنده خود که در نبردهای ۱۹۸۲ اسيرشده بودند، آزاد کرد.

· ۱۹۹۱-اسرائيل ۵۱ زندانی لبنانی را در برابر دريافت قطعی اين خبر که يک سرباز اسير اين رژيم در لبنان مرده است، آزاد کرد.

· ۱۹۹۶-اسرائيل ۶۵ زندانی لبنانی را در برابر دريافت جسد دو سربازکشته شده خود، به لبنان برگرداند.

· ۲۰۰۴-اسرائيل ۴۳۶ زندانی عرب را آزاد کرد و نيزجسد ۵۹ چريک عرب را به لبنان برگرداند و در برابر، يک سرهنگ زنده دوره احتياط ارتش اسرائيل که برای معامله قاچاق مواد مخدر باحزب الله فريفته شده و به يک اميرنشين خليج فارس رفته بود، همراه با جسد سه سربازکشته خود، دريافت کرد.

· ۱۶ ژوئيه ۲۰۰۸- اسرائيل سميرقنطار زندانی مشهور لبنانی را همراه با چهار فعال ديگرحزب الله و نيز جسد ۱۹۹ چريک عرب در برابر دريافت جسد دو سرباز ربوده شده خود، به لبنان بر می گرداند.

سابقه نبردها و نزاع لبنان و اسرائيل:

· ۱۹۷۸- در پی حمله چريک های سازمان آزاديبخش فلسطين به رهبری ياسرعرفات به يک اتوبوس شهری درجاده ساحلی تل آويو، که درآن ۳۵ اسرائيلی کشته شدند، ارتش اسرائيل برای حمله به مقرهای چريک های سازمان آزاديبخش فلسطين به جنوب لبنان حمله برد.

دبيرکل وقت سازمان ملل خواهان عقب نشينی اسرائيل شد و ازآن تاريخ به بعد، نيروهای ديده بانی سازمان ملل با نام «يونی فيل» درجنوب لبنان مستقرشدند. ايران در زمان حکومت پهلوی و تا آغاز انقلاب، در نيروهای «يونی فيل» نقش ايفا می کرد.

· ۱۹۸۲ – درپی شدت گرفتن حملات چريکی سازمان آزاديبخش فلسطين به نقاط مختلف اسرائيل، ارتش اسرائيل نبرد همه جانبه ای را عليه مقرهای ساف در لبنان آغاز کرد. سازمان شيعه حزب الله از دل سازمان شيعه امل پا گرفت و بسيار زود به سازمان اصلی درجبهه مقاومت تبديل شد.

· ۱۹۸۲- يک روز پس از کشته شدن بشير جميل، ریيس جمهوری وقت لبنان که مناسبات حسنه ای با اسرائيل داشت، پيشروی ارتش اسرائيل تا بيروت آغاز شد.

جميل در انفجار بمبی کشته شد.

اسرائيل بيروت را به تسلط خود درآورد. نيروهای لبنانی مسيحی همسو با اسرائيل به کشتار در اردوگاه های صبرا و شتيلا اقدام کردند. نبردهای آن سال به مرگ ۱۴ هزارنفر از لبنانی ها و فلسطينی ها منجر شد.

· ۱۹۸۵ -اسرائيل باريکه ای از جنوب لبنان را به اشغال درآورد و آن را «نوار امنيتی جنوب لبنان» ناميد و ارتشی از نيروهای شيعه، دروزی و مسيحی هم پيمان با خود را ايجاد کرد و فرماندهی آن را به ژنرال مسيحی ارتش لبنان آنتوان لحد سپرد.

نبردهای حزب الله با ارتش اسرائيل و هم پيمانان آن تا ماه مه ۲۰۰۰، که اسرائيل عقب نشينی کرد، ادامه يافت.

· ۱۹۸۶- يک جت جنگی نيروی هوائی اسرائيل هنگام يک ماموريت نظامی درجنوب لبنان، سقوط کرد.

ارتش اسرائيل بلافاصله خلبان را از خاک لبنان نجات داد. اما رون آراد کمک خلبان هواپيما به اسارت شبه نظاميان سازمان شيعه امل درآمد و پنهان گرديد. سرنوشت رون آراد بعد از۲۲ سال هنوز در ابهام مانده است.

· ۱۹۸۹ – اسرائيل شيخ عبدالکريم عبيد فرمانده شاخه جنوب حزب الله را درعمليات کماندوئی ربود و به اسرائيل انتقال داد به اين اميد که دربرابرتحويل او، رون آراد را پس بگيرد.

اسرائيل چند سال بعد عبيد را- از جمله در نتيجه فشار گروه های مدافع حقوق بشراسرائيلی آزاد کرد و به لبنان برگرداند.

· ۱۹۹۲ – اسرائيل دبيرکل حزب الله لبنان، سيد عباس موسوی را با خانواده اش ترور كرد.

· ۱۹۹۴ – اسرائيل مصطفی ديرانی ازسران سازمان شيعه امل را ربود و به اسرائيل انتقال داد. کماندوهای اسرائيلی ازمنزل ديرانی مقادير زيادی اسناد مربوط به اسارت رون آراد را بدست آوردند. در حمله هوائی اسرائيل، ۵۰ چريک حزب الله از پای درآمدند.

اسرائيل ديرانی را همراه با شيخ عبدالکريم عبيد را چند سال بعد بدون آنکه بهائی دربرابردريافت کند، به لبنان برگرداند. وکلای مدافع اسرائيلی از عبيد و ديرانی در دادگاه های اسرائيلی دفاع کردند و موجب آزادی آنها شدند.

· ۱۹۹۶- درپی مرگ اسحاق رابين و با شدت گرفتن حملات حزب الله و ساير تشکل های لبنانی وفلسطينی به اسرائيل، ارتش اسرائيل حملات هوایی وسيعی درلبنان را که به قتل يکصد نفرمنجرشد، سامان داد. کشته ها افراد غير نظامی در مقر سازمان ملل در کفر قانا بودند.

· ۱۹۹۷، دوازده سرباز اسرائيلی در حملات شبه نظاميان در جنوب لبنان کشته شدند.

· ماه مه ۲۰۰۰، به دستور اهود باراک، نخست وزير وقت اسرائيل، ارتش اسرائيل پس از ۱۵ سال از «نوار امنيتی جنوب لبنان!» و پس از ۱۸ سال از سراسر لبنان، عقب نشينی کرد.
سازمان ملل تاييد کرد که «اسرائيل به پشت خط آبی رنگ بازگشته است.»

· ۲۰۰۴- حزب الله يک سرهنگ پيشين ارتش اسرائيل و جسد سه سرباز اسرائيلی را دربرابر دريافت ۴۳۶ چريک زنده عرب به اسرائيل پس داد. اسرائيل درآن معامله، جسد ۵۹ چريک را نيز پس داد.

· ۱۲ ژوئيه ۲۰۰۶- حزب الله دربرنامه ای ازقبل طراحی شده به يک مقرنظامی اسرائيل درشمالی ترين نقطه اسرائيل حمله کرد، هشت سرباز را کشت و دوسرباز؛ الداد رگب و اهود گلدواسر را به اسارت گرفت.

اسرائيل جنگ بی امان را آغاز کرد که ۳۳ روز به طول انجاميد. بيش ازهزار نفرازمردم لبنان که چند صد نفرآنها چريک های حزب الله بودند، کشته شدند و خساراتی عظيم به ابعاد چند ده ميليارد دلار به زيربناهای لبنان وارد شد.
از سوی دیگر در این جنگ سی و چهار روزه ۴۰ شهروند و ۱۱۹ سربازاسرائيلی کشته شدند.

قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت به نبرد خاتمه داد. «يونی فيل» نيروهای ديده بانی سازمان ملل درجنوب لبنان گسترش يافت. ايتاليا وفرانسه و آلمان بخش مهمی ازنيروهای جديد «يونی فيل» هستند. نيروهای نظامی ازچند کشورديگر نيزسهم دارند.

· از آتش بس اواخر اوت ۲۰۰۶ تا شانزدهم ژوئيه ۲۰۰۸ که روز معامله مهم جديد حزب الله و اسرائيل است، مرز اسرائيل و لبنان علي رغم پاره ای تنش های موقت، آرام است.