خرید روسری ترجمه یک متن فلسفی دوره ساسانی

اين متن که رساله اي به زبان آرامي ست از طرف پولُس پارسي به خسرو انوشيروان نوشته شده. و با همکاري تيمي از متخصصين به کوشش سعيد حياتي و دکتر مصطفي يونسي در مراحل نهايي آماده سازي براي انتشار مي باشد.

سعيد حياتي در گفتگو باخبرنگار با اشاره به اينكه اثر مذكور اولين ترجمه کامل يک متن فلسفي دوره ساساني به زبان فارسي است افزود: رساله پولُس با معرفي کوتاه نويسنده و اثر، همچنين مخاطب (پادشاه کسري) آغاز مي شود. و با تعريف فلسفه: «دانستن صحيح همه چيز» به طرح اهميت فلسفه مي پردازد. مواردي مانند فلسفه بهتر از تمامي هداياست. ميوه آن از طلاي ناب بهتر و حاصل آن از نقره ارزشمندتر است.

وي (پولُس) در ادامه اشاراتي به دليل حيات انسان به واسطه بيان روح و اهميت دانش و اکتسابي بودن آن مي نمايد. آن گاه بحثي خداشناسي را پيش مي کشد و با طرح نقطه نظرات رقيب به تعريف ايمان و شعور روي مي آورد. در نهايت با طرح مفصل منطق ارسطو رساله خود را با اين جمله ختم مي کند:«به پايان رسيد بياني درباره همه هنر سخنوري ارسطو توسط پولُس پورسيا از شهر ديريشر به پادشاه خسرو.»