خرید روسری شروط بورس براي عرضه سهام مخابرات

شركت بورس با درج و در نظرگرفتن پلاك 447 براي شركت مخابرات، عرضه سهام اين شركت مشمول اصل 44 را مشروط به رعايت سه مورد كرد.

به گزارش فارس، شركت مخابرات ايران در حالي براساس مصوبه‌ي هيئت پذيرش اوراق بهاداردر 26 اسفند 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده كه اين شركت از روز گذشته به عنوان چهارصد و چهل و هفتمين شركت پذيرفته شده در بخش «پست و مخابرات»، گروه و طبقه‌ي «مخابرات» و نماد «اخابر»، در فهرست نرخ‌هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج ‌شد.

اين شركت مشمول اصل 44 كه از 24 تير1387 در فهرست شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده در شرايطي از امكان عرضه سهام در بورس برخوردار خواهد بود كه بنا بر نظر شركت سهامي بورس بايد سه مورد را رعايت و بر طرف كند .

براين اساس ، تعهد سهامدار عمده‌ شركت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) مبني بر جبران خسارت ناشي از هرگونه دعاوي ديگري مربوط به دوره‌ي قبل از تاريخ درج كه اعلام نشده باشد و نيز پرداخت مابه‌التفاوت ماليات متعلقه پس از كسر ذخيره‌ي ماليات و هرگونه كسري ذخاير احتمالي و ديگر بدهي‌هاي سنوات قبل تا تاريخ عرضه‌ي اوليه سهام شركت مخابرات ايران كه افشا و اعلام نشده باشد.

ارايه اطلاعات مالي پيش‌بيني شده سال مالي منتهي به 30 اسفند 87 (حسابرسي‌شده) در حالي دومين شرط عرضه سهام اين شركت مطرح شده كه تعيين رقم نهايي سرمايه (مطابق با مصوبه 19 خرداد87 هيئت وزيران) با اعمال هرگونه افزايش از محل شركت‌هاي مخابرات استاني و ثبت نزد اداره ثبت شركت‌ها (اوراق سهام پس از ثبت رقم نهايي سرمايه نزد اداره ثبت شركت‌ها صادر و سپرده خواهد شد) به عنوان سومين شرط براي عرضه سهام اين شركت اعلام شده است.

اين شروط در حالي از جانب بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه كشور مطرح شده كه به گفته مسئولين سازمان خصوصي سازي ظرف دو هفته آينده تا سقف 5درصد از اين شركت در بورس عرضه خواهد شد.