خرید روسری فیلم: تشييع باشکوه پيکر خسرو شکيبايي

 

 

 

 

 

 

 
خانواده مرحوم خسرو شکيبايي
 

 

 
حضور هنرمندان در مراسم