خرید روسری 17 ميليون تومان شهريه يك دانش آموز

حداكثر شهريه مدارس غيرانتفاعي شهر تهران در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 3 تهران، 17 ميليون و 430 هزار تومان و حداقل شهريه در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 5 تهران، 200 هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار فارس، در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 510 هزار تومان، حداقل 840 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 178 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 457 هزار تومان، حداقل 700 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 159 هزار تومان است.

در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 851 هزار تومان (43 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 851 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 796 هزار تومان (45 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 250 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 557 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

در دبيرستان پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 900 هزار تومان (52 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 250 هزار تومان ( افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين يك ميليون و 798 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 300 هزار تومان (46 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان ( 6 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 862 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 50 هزار تومان (63 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 860 هزار تومان ( افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين 2 ميليون و 438 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 350 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 600 هزار تومان و ميانگين 2 ميليون و 685 هزار تومان است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 185 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 782 هزار تومان است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 980 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 863 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 2 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 136 هزار تومان، حداقل 510 هزار تومان و ميانگين 863 هزار تومان است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 139 هزار تومان، حداقل 570 هزار تومان و ميانگين 905 هزار تومان است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 556 هزار تومان، حداقل 710 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 124 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 555 هزار تومان، حداقل 750 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 149 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 831 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 40 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 377 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 920 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 50 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 388 هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 635 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 415 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 999 هزار تومان است. در دبيرستان دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 4 ميليون و 620 هزار تومان، حداقل 820 هزار تومان و ميانگين دو ميليون و 732 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 750 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 235 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 964 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 4 ميليون تومان، حداقل يك ميليون و 200 هزار تومان و ميانگين 3 ميليون و 426 هزار تومان است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 300 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 486 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 692 هزار تومان است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 801 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 322 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 617 هزار تومان است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 600 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 540 هزار تومان است.
در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 500 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 400 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 462 هزار تومان است.

*شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 3 تهران

شهريه پيش‌دبستاني و مدارس ابتدايي و راهنمايي منطقه 3 تهران اعلام نشده است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 350 هزار تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 150 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 261 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 400 هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل دو ميليون و 150 هزار تومان (15درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين دو ميليون و 257 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 17 ميليون و 430 هزار تومان (501 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 3ميليون و 200 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 3 ميليون و 688 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 530 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 645 هزار تومان (34 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين 3 ميليون و 279 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 300 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 200 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 262 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 300 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 250 هزار تومان (21 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 630 هزار تومان (7 درصد كاهش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 300 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 50 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 190 هزار تومان (23درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 400 هزار تومان (72 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 250 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 950 هزار تومان (51 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 4 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 446 هزار تومان (53 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 683 هزار تومان (48 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 98 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 572 هزار تومان (48 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 792 هزار تومان (4 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 91 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 795 هزار تومان، حداقل 899 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 197 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 619 هزار تومان، حداقل 756 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 188هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 81 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 783 هزار تومان (12 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 501 هزار تومان (8 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 75 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 464 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 90 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 330 هزار تومان و ميانگين 2 ميليون و 264 هزار تومان است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 50 هزار تومان (106 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (افزايش نسبت به سال قبل نداشته است) و ميانگين 2 ميليون و 348 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 863 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 543 هزار تومان (2 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 676 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 957 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 695 هزار تومان (6 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 804 هزار تومان (2 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 402 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون تومان (11 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 242 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 530 هزار تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 170 هزار تومان (4 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 383 هزار تومان (يك درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 5 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 550 هزار تومان (13 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 777 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 850 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 530 هزار تومان (5 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 723 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 700 هزار تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 830 هزار تومان (يك درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 79 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل)است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 400 هزار تومان (200 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 950 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 135هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال قبل)است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 400 هزار تومان (41 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 200 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 812 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان(8 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 566 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 600 هزار تومان (40 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 200 هزار تومان (افزايش نسبت به سال قبل نداشته است)و ميانگين 2 ميليون و 592 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 200 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 265 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 180 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 700 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 380 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 250 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 325 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 430 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 300 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 345 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 350 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 350 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 6 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 5 ميليون و 666 هزار تومان، حداقل 817 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 432 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 100 هزار تومان، حداقل 900 هزار تومان و ميانگين 972 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 400 هزار تومان، حداقل يك ميليون تومان و ميانگين يك ميليون و 205 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 400 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 50 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 215 هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 500 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 550 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 957 هزار تومان است. در دبيرستان دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 500 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 161 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 943 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 980 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 400 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 3 ميليون و 237 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 980 هزار تومان، حداقل 2 ميليون و 850 هزار تومان و ميانگين 3 ميليون و 317 هزار تومان است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 750 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 400 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 640 هزار تومان است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 800 هزار تومان ، حداقل يك ميليون و 700 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 750 هزار تومان است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 750 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 300 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 510 هزار تومان است.در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 800 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 550 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 675 هزار تومان است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 7 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 654 هزار تومان (45 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 531 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 598 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 584 هزار تومان (30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 570 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 577 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 974 هزار تومان (44 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 780 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 859 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 940 هزار تومان (42 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 820 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 880 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 580 هزار تومان (37 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 540 هزار تومان (افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين يك ميليون و 117 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 480 هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 960 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 204 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 340 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 600 هزار تومان (2 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 928 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 260 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 625 هزار تومان (11 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 45 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 260 هزار تومان (40 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 900 هزار تومان (افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين 2 ميليون و 625 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 125 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 200 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 816 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 995 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 530 هزار تومان (9 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 8