خرید روسری خبرگزاري‌‏ها مشمول قانون مطبوعات نيستند

رييس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران ويژه مطبوعات و سايتهاي خبري، گفت:‌ خبرگزاري‌‏ها و سايت‌‏هاي خبري به دليل اينكه از هيات نظارت بر مطبوعات مجوز فعاليت نمي‌‏گيرند، مشمول قانون مطبوعات نمي‌‏باشند.

سيدحسين‌‏حسينيان در گفت‌‏وگو با “ايلنا” گفت: بر اساس قانون مطبوعات، نشريات الكترونيكي شامل نشرياتي است كه به طور منظم با نام ثابت، تاريخ، شماره و رديف در زمينه‌‏هاي گوناگون با اخذ پروانه انتشار از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر مي‌‏شود.

رييس شعبه 1083 ادامه داد: نشريه الكترونيكي بايد طبق ماده يك قانون مطبوعات، تعريف نشريه در مورد آن صادق بوده و در ضمن از هيات نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار دريافت كرده باشد، كه در اين صورت مشمول قانون مطبوعات خواهد بود.
قاضي حسينيان تصريح كرد: در صورت وجود اين دو شرط، رسيدگي به اتهامات مدير مسوول، طبق اصل 168 قانون اساسي به صورت علني و با حضور اعضاي هيات منصفه برگزار شده و قانون مطبوعات بر آن حاكم است.
وي تفاوت نشريات الكترونيكي با نشريات غيرالكترونيكي را انتشار نيافتن نشريات الكترونيكي بر روي كاغذ عنوان كرد و اظهار داشت: البته اين امر منافاتي با انتشار مطالب روزنامه‌‏ها و نشريات غيرالكترونيكي در سايت آن نشريه ندارد.

قاضي حسينيان تصريح كرد:‌‏ خبرگزاري‌‏ها و سايت‌‏هاي خبري به لحاظ عدم اخذ پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات و دريافت مجوز از وزارت ارشاد، نشريه الكترونيكي تلقي نشده و مشمول قانون مطبوعات نمي‌‏باشند.