خرید روسری نرخ بيکاري در ايران 6/9 درصد

تعادل بازار کار نيازمند بهبود فضاي کسب و کار است و سياست هاي متناقض کمکي به تعادل در بازار کار نخواهد کرد. بر اساس سرشماري آبان ماه 1385 جمعيت کشور 70 ميليون و 495 هزار نفر با رشد سالا نه 1/6 درصد و 17/5 ميليون خانوار گزارش شده بود که 12/4 ميليون خانوار در شهرها و پنج ميليون خانوار در روستاها زندگي مي کردند.

روزنامه مردم سالاري در ادامه چنين مي نويسد: ترکيب جمعيتي نشانگر آن است که تعداد افراد 11 تا 14 سال 5/5 ميليون نفر، 15 تا24 سال 7/17 ميليون نفر، 25 تا 64 سال، 4/31 ميليون نفر بوده که 5/20 ميليون نفر شاغل و نزديک به سه ميليون نفر بيکار و جوياي کار گزارش شده بود.

با توجه به تعريفي که در سرشماري سال 1385 و آمارگيري هاي ديگر در مورد بيکاري استفاده شده است، در اين سرشماري کسي که به طور متوسط هفت ساعت در هفته کار مي کرده جزو شاغلا ن محسوب گرديده، ليکن طبق استانداردهاي بين المللي که در ديگر کشورها استفاده مي گردد، شاغل کسي است که در هر هفته بين 30 تا 44 ساعت کار کند. بر اين اساس بيکاري آشکار و پنهان و تعداد بيکاران رقمي بيش از ارقام رسمي ارزيابي خواهد گرديد.

بيکاري پنهان و کارهاي پاره وقت از بهره وري کمي برخوردارند و مزد و حقوق شاغلا ن در اين بخش از اشتغال جامعه متناسب با هزينه هاي زندگي نيست و تعداد ساعات کار کمتر از 30 ساعت در هفته استاندارد مناسبي براي محاسبه آمار بيکاران نخواهد بود. بنابراين ابعاد بيکاري گسترده تر از آن چيزي است که به طور رسمي اعلا م مي شود.

از سوي ديگر برخي از شغل ها با هدف جذب تسهيلا ت بانک ها و طرح هاي زودبازده اشتغال زا ايجاد شده اند و از ثبات و پايداري کافي برخوردار نيستند و چنان که تاکنون ديده ايم پس از مدتي، تعدادي از اين افراد تازه به کار مشغول شده به جمع بيکاران اضافه مي شوند.

از جمعيت 5/35 ميليون نفر غير فعال جامعه نيز 1/13 ميليون نفر محصل، 16 ميليون نفر زنان خانه دار و 9/2 ميليون نفر داراي درآمد بروکار و 3/4 ميليون نفر را موارد ديگر تشکيل مي داده اند و تعداد 4/23 درصد شاغلا ن در بخش کشاورزي، 8/31 درصد در صنعت و 8/44 درصد در بخش خدمات مشغول بوده اند.

آخرين شاخص ها و نماگرها در بازار کار که توسط مرکز آمار اعلا م شد نشان داد که نرخ مشارکت اقتصادي 5/39 درصد، مشارکت مردان 5/63درصد و مشارکت زنان 1/15 درصد بوده است.

در اين آمارگيري نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله که مهمترين نگراني کارشناسان و متوليان اشتغال است 6/21 درصد اعلا م شده و بيکاري جوانان 15 تا 29 ساله 1/19 درصد اعلا م شده است و همين دو شاخص بيانگر آن است که بازار کار ايران به علت رشد جمعيت بالا ي چهاردرصد دهه 60 هنوز در حال گذار از دوره نخست بيکاري است و هنوز ضرورت دارد که هر سال بيش از يک ميليون و دويست هزار شغل جديد ايجاد شود تا بحران بيکاري جوانان 17 تا 30 ساله حل شود.

روز 31 خرداد ماه امسال وزير کار در خبري از ايجاد بيش از 5/3 ميليون شغل در سه سال گذشته خبر داد و طي اين گزارش اعلا م شد طي سه سال اخير سالا نه يک ميليون و دويست هزار فرصت شغلي در کشور ايجاد شده که اين ميزان در سال جاري به يک ميليون و دويست و پنجاه هزار فرصت شغلي مي رسد.

اما با وجود تلا ش هاي وزارت کار براي ايجاد اشتغال و طرح هاي متعددي که در اين زمينه اجرا مي شود به دليل رشد جمعيت جوان در کشور، بيکاري هنوز يکي از مهمترين معضلا ت کشور محسوب مي شود.

در همين حال مرکز آمار ايران ميزان نرخ بيکاري سه ماهه اول امسال را 6/9 درصد اعلام کرد.
به گزارش ايسنا دکتر محمد مدد رييس مرکز آمار ايران – در حاشيه سمينار معاونان برنامه ريزي و مديران کل آمار و اطلاعات استانداري ها نرخ بيکاري سه ماهه اول سال 87 را اعلام کرد.

وي گفت: نرخ بيکاري در سنين 10 سال و بالاتر در کل کشور 6/9 درصد است به طوري که 3/11درصد در نقاط شهري و 2/6 درصد بيکاري در نقاط روستايي بوده است.

به گفته او 2/8 درصد اين نرخ مربوط به مردان و 4/15 درصد مربوط به زنان است. اين رقم معادل دو ميليون و 293 هزار نفر بيکار است.

وي افزود: اين نرخ نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 1/1 درصد کاهش داشته است.
مدد تصريح کرد: نرخ بيکاري در فصل بهار براي اولين بار تک رقمي شده است و دليل آن فعال تر بودن بخش صنعت و خدمات به خصوص ساخت و ساز است.

رييس مرکز آمار ايران نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 سال را 3/20 درصد اعلام کرد و افزود: 4/17 درصد بيکاران را مردان و 7/30 درصد را زنان تشکيل مي دهند.

به گفته وي نرخ بيکاري جوانان نسبت به بهار 86 ، 5/1 درصد کاهش داشته است.

مدد همچنين نرخ بيکاري جوانان را معادل يک ميليون و 59 هزار نفر اعلام کرد و افزود: استان يزد با پنج درصد پايين ترين نرخ بيکاري و استان لرستان با 17 درصد بالاترين نرخ بيکاري داشته است.
وي اضافه کرد: سهم بخش کشاورزي در اشتغال 7/23 درصد، بخش صنعت 5/30 درصد، بخش خدمات 8/45 درصد بوده است.

رييس مرکز آمار ايران درباره نحوه آمارگيري با توجه به فعاليت بنگاه هاي زودبازده گفت: روش کار ما از سال 83 تاکنون تغيير نکرده است.

همچنين اکونوميست در گزارش ماه ژوئن خود وضعيت بازار کار ايران تا سال 1391 را مورد بررسي قرار داده و پيش بيني کرد که نيروي کار کشور از 23 ميليون و 700 هزار نفر در سال گذشته به 24 ميليون و 300 هزار نفر در سال جاري خواهد رسيد که افزايش 8/2 درصدي اين ميزان را در سال آينده به 25 ميليون نفر خواهد رساند.

انتظار مي رود در سال جاري نرخ بيکاري ايران از 12 به 5/12 درصد و در سال آينده به 9/12 درصد افزايش يابد.

طي سال 89 شمار افراد شاغل در ايران معادل 25 ميليون و 700 هزار نفر و نرخ بيکاري برابر با 2/13 درصد خواهد بود که اين شاخص ها در سال 1390 به ترتيب به 26 ميليون و 400 هزار نفر و 1/14 درصد خواهد رسيد.

سال 1391 سالي است که نيروي کار 27 ميليون نفري براي کشور به ثبت خواهد رسيد. همچنين در اين سال نرخ بيکاري 15 درصدي گريبانگير دولت خواهد بود.

اين در حالي است که امروز مرکز آمار ايران ميزان نرخ بيکاري در سه ماهه اول امسال را 6/9 درصد اعلام کرد.