دانلود رمان استاد جذاب من  از آروشا

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان استاد جذاب من pdf از آروشا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آروشا مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان استاد جذاب من

داستان دختری به نام رها که شکست خیلی بزرگ تـوی زندگیش خـورده اما

بعد سالها با استاد خـودش و پسرعموش آشنا مـیشـه تا……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حاملگی اجباری

قسمت اول رمان استاد جذاب من

دریا:زودباش دیگـه رها

رها:باشـه بابا وایسا خـو چقدر عجله داری

دریا:عجله ندارم استرس دارم مـگـه تـو نداری؟

رها:چرا خب دارم

دریا:پس زودباش دیگـه

رها:ای بابا خب اینترنت ضع ی ف صبر کن

امروز نتایج کنکور مـیاد و من و دریا کل ی استرس

داریم که ببینیم دانشگـاه در مـیایم یا نه

رها:خب اومد

دریا سریع از باال سرم اومد تـو کـامپیوتر و گفت

دریا:کو؟ببینم رها:بزار اسمارو سرچ کنم

دریا:جونت درب یاد بدو دیگـه

خنده ای کردم و اسم خـودمو سرچ کردم

رها:خب رها آریا مهر …ایول بابا قبول شـدم

دریا:خاک تـو سرت کنن تـو که تـهران قبول نشـد ی

نگـاهی به کـامپیوتر کردم واای راست مـیگفت ش

یراز قبول شـدم.یه جیغ بلند زدم و گفتم

رها:واااای آخه چرا ش یراااااز

دریا:ول کن حاال اسم منو بزن

رها:باشـه . ..خب دریا بزرگمهر. .وااای دریا تـوهم قبول شـد ی

دریا یه جی غ از سر خـوشحالی زد و پریـد تـو بغلم منم بِغلش کردم …… ..

دوسه دقـی قه بعد از تـو بغلم اومد بی رون و کـامپی وتر نگـاه کرد و

دهنش باز موند منم نگـاهی کردم و پقـی زدم زیر خنده و با لحن خـودش گفتم

رها:خاک تـو سرت کنن تـو که تـهران قبول نشـد یـدریا برگشت سمت من و یک ی زد تـو سرم

رها:هوووو ی وحشی چتـه تـو حاال انگـار چی شـده خب مـیر ی م ش یراز دانشگـاه دیگـه

دریا ناامـیـد نشست سر تخت و گفت

دریا:مـگـه به همـین آسونی ه آخه مامانم چی  بابام چی هان..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • 27 ژوئن 2022
  • hamayeshadmin
https://hamayeshmehr.ir/?p=279
لینک کوتاه مطلب: