خوش آمدید

همایش رمان

خانه / رمان / دانلود رمان دختر سرکش 

دانلود رمان دختر سرکش 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر سرکش pdf از cool girl,yalda.angel ,doni.m با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان cool girl,yalda.angel ,doni.m مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان دختر سرکش

داستان راجع به دختر و پسره ایه که از روی لجبازی و بخاطر تسخیر یه خـونه با هم ازدواج مـیکنن

و قرار مـیشـه هرکی که بتـونه اون یکی رو از خـونه بندازه بیرون خـونه مال اون بشـه

ولی…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جام عقـیق مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان دختر سرکش

تـه کـالس نشستـه بودم و داشتم ادامسو با ولع تمام مـیجویـدم و

در همون حال هم نقاشی نیم رخ معلم فسفه رو که

حسابی هم دماغش تـو افسایـد بودو مـیکشیـدم که دستی روی

شونهام قرار گرفت بغل دستیم شـهره لبخند کجکی زد و

سر تاسفی تکون داد سرمو برگردوندم عقب و با معلم تاریخ

چشم تـو چشم شـدم چشماش سرخ سرخ بود :خـوب

خانم ارمان یکبار خالصه این قسمت درسو واسه دوستات بگو ببینم

سیخ سر جام نشستم و با مظلومـیت تمام گفتم«من این قسمتـو متـوجه نشـدم

:منم جای تـو یه لنگـه دمایی مـینداختم تـو دهنمو یه بند

در حال تمسخر دیگران بودم درسو متـوجه نمـیشـدم

سرمو اییین انداختم و ریز ریز خندیـدم

:ادامستـو در بیار خانم ارمان

ادامسو با بزاق دهنم قورت دادم و گفتم :به جون

شما ادامس نیس جلد کتابم بود خانم مرادی

کـالس از خنده منفجر شـد و معلم هم منو وادار کرد که از

کـالس برم بیرون زنگ اخر بود و منم کیفمو برداشتم و

بدون اعتراض رفتم بیرون و قبل از اینکه برم بیرون شکلکی

واسه معلم دراوردم و همه دوباره خندیـدن معلم طفلک

هم متعجب از خنده های بچه ها متعجب به من زل زد و

من مغموم از در کـالس خارج شـدم گوشـه ای از راهرو

نشستم و کتاب دن کیشوتـو از تـو کیفم دراوردم تا برای بار …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

برای دنبال کردن آخرین کارها و پروژه های من

>> <<