دانلود رمان قهوه ی تلخ  از ساناز سالاری 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قهوه ی تلخ pdf از ساناز سالاری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ساناز سالاری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان قهوه ی تلخ

دختری که برخلاف اسمش زندگیش تلخ است مثل قهوه ی تلخ،پسری که

عاشق ودلباختـه ی شیرین مـی شـه وشیرینی که دیوانه ی فرهاد مـیشـه

عشقـی که همه ناراضی هستن ،اما آن دو با وجود تمام سختی ها همدیگر را دوست دارن.

شیرین وفرهادی که از همه کس دل مـی کنند وبه تنهای شان دل مـی سپارند بی خبر از دست تقدیر

که آن دو را از هم جدا مـی کند،شیرینی که تنها مـی ماند و از عشق فرهادش زبانش بند مـی آیـد…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گیسوان نارنجی

قسمت اول رمان قهوه ی تلخ

بگوییـد نه او زنده هست،خـودم همـین چن ثانیه قبل دستاي گرمش را بوسیـدم…….

رفـتن بـه پـارك ونشسـتن روي اون صـندلی چـوبی،بیرون کـردن دفتـر یادداشـت از کیفم،عینـک

زدن بـه چشـماییم ;انـدکی فکـر ونگـاه کـردن بـه دورواطـراف همـه وهمـه بـرایم معنـاي تـازگی

دارد.تکرار نمـی شود بلکه هر روز جدیـد وجدیـدتر مـی شـود .بعضـی هـا کـه از افکـارم نمـی داننـد

مـیگوینـد:خسـتـه نمـیشـوي اینقـد روي ایـن صـندلی چـوبی مـی نشـینی و بـه اطرافـت نگـاه مـی

کنی.

بعضی هام که فکـر مـی کـنن دانشـجو هسـتم،مـی گوینـد :سروصـداي بچـه هـا اینجـا اذیتـت نمـی

کند؟چرا کتابخانـه نمـی روي بـراي مطالعـه ،تمرکـزت هـم بهـم نمـی زنـد کسـی .نمـی داننـد کـه

مــن ســال هاســت بــه نشســتن روي ایــن نیمکــت چــوبی و زول زدن بــه اطــرافم عــادت کــرده

ام بــرایم هــر روز تــازگی خاصــی دارد.دســت هــاي ســردم رو ،زیــر چونــه ي گــردم مــی گــذارم

وخـودکـار رواننـویس آبـی رنـگ،تـوي دسـتم مـی گـذارم .نگـاهم رو بـه کودکـان قـد ونـیم قدي،کـه

در حـال بـازي کـردن هسـتن مـیـدوزم.ولبخنـدي شـیرین بـه روي لـب مـی زنـم ،سـرم رو برمـی

گردونم وکمـی آن طـرف تـر ،زیردرخـت بلـوط،زن ومـرد جـوانی رو مـیبینم کــه سـرش رو…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • 15 جولای 2022
  • hamayeshadmin
https://hamayeshmehr.ir/?p=907
لینک کوتاه مطلب: